Rejestracja

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ''WIATRAK-JOBS'' MARTA KŁYSZ z siedzibą w Pile, ul. Stefana Okrzei 19/1, kod pocztowy 64-920, e-mail: info@wiatrak-jobs.pl, tel. 663112789

Przedstawiciel administratora danych:

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest właściciel, Pani Marta Kłysz , e-mail: marta@wiatrak-jobs.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

  • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:
  • w celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a,b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Okres przechowywania danych osobowych:

  • Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 5 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 1 rok to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
  • Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w przeciągu 6 miesięcy od złożenia Pani/Panu przez nas oferty, dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego o ile została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w tym celu.
  • Dane przetwarzane w pozostałych celach będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego na terenie UE gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o pracę, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym Klientom czyli potencjalnym pracodawcą, z którymi współpracujemy łącząc usługi.

Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy transportowe, prawnicze, informatyczne.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w formie profilowania/ wykorzystywane do tworzenia profili pracownika. Konsekwencją wskazanych sposobów przetwarzania danych będzie optymalizacja oferty zatrudnienia co oznaczać będzie, że przedstawione zostaną najkorzystniejsze warianty umowy o pracę.